İHALE İLANI
REFAHİYE  KAYMAKAMLIĞI   KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Refahiye Gökseki Köyü-Yeniyurt Köyü –Koçkaya Köyü Boru alım İşi K.H.G.BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ “AÇIK İHALE USULÜ”  İhale Edilerek Yaptırılacaktır.
     İdarenin;
        Adresi      : Refahiye Kaymakamlığı   Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı / ERZİNCAN
        Telefonu – Fax  : (446) 611 23 43 – 446 611 20 27 (446) 611 20 29
 1.  Teklifin Konusu Yapım İşinin;
a)   İşin Adı                          : Refahiye Gökseki Köyü-Yeniyurt Köyü –Koçkaya Köyü Boru alım İşi
b)   Niteliği– Türü–Miktarı    : İhale dökümanı ekinde yeralan birim fiyat cetvelinde kayıtlı işler yapılacaktır.   
c)   Yapılacağı Yer                :  Refahiye Gökseki Köyü-Yeniyurt Köyü –Koçkaya Köyü Boru alım İşi
ç)   Başlama Tarihi               :   Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak   işe başlanacaktır.
      d)   İşin süresi                       : 20 (yirmi)  takvim günüdür.
 1.  İhalenin
   a)   Yapılacağı Yer                  : Kaymakamlık Toplantı Salonu-REFAHİYE/ERZİNCAN  

b)   Tarihi – Saati                   : 07.06 /2017- Çarşamba  Günü  Saat  13.30’da

c)    Dosya Teslimi                 : İhaleyi ilişkin dosyalar 07/ 06/2017 Çarşamba  günü saat 13 : 30 a kadardır.
 
 1. İhaleye  Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler
      3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
3.1.1.  Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi veya Meslek Odası Belgesi
3.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.3.   05.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin  1. fıkrasının  (a),(b),(c),(ç) (d),(e),(f) (g) ve (ğ)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
3.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve bu mektupların istenilen kurala göre hazırlanması.
3.1.5.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.1.6   İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
       3.1.7 Satın alınacak boruları, verecek firmaların yetkili bayi olduğuna dair belge. İdare, her türlü malzemenin ve imalatın TSE, İSO ve Teknik Şartnamesine uygunluğunu belirlemek için her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir.
        3.1.8 Sigorta ve Vergi Borcu bulunmadığına dair belgeler ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.
 1.  İhale dokümanı Hükümet Konağı -Birlik Müdürlüğü  adresinde görülebilir ve (50,00) TL karşılığı aynı   adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Ziraat Bank. Refahiye Şb.26213247-5001)
 2. Teklifler  07/06 /2017 tarihi, saat 13.30 'a  kadar  Kaymakamlık  Toplantı Salonuna İhale Komisyonu Başkanlığı adresine şahsen verilecektir.  Posta  ile veya iadeli taahhütlü gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. İhale dokümanında belirtilen birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun ekinde bulundurulacaktır.  
 4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Ziraat Bank. Refahiye Şb.26213247-5003)
 5. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günüdür.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
 7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif fiyat esasına göre belirlenecek, tekliflerin aynı olması veya komisyonca uygun görülmemesi durumunda tekliflerin yenilenmesi istenilebilir.
 8. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 9. İlanda bulunmayan hususlarda idari şartname -teknik şartname ve ihale mevzuatı geçerlidir
 10. Yüklenicinin hakedişi  K.H.G. Birliğimizce yapılacaktır.
 11. Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 12. Birlik; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
                                                                                                                        
 
                                                                                                                                            İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
                                                                                                                                          Hatice BAYAR ÖZDEMİR
                                                                                                                                             Vali Yard.
                                                                                                                                           Birlik Başkanı
 
 
Refahiye Gökseki Köyü-Yeniyurt Köyü –Koçkaya Köyü Boru alım İşi ihale dökümanlarınına ulaşmak için TIKLAYINIZ